Saturday, 08/10/2022 - 04:53|
Trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Thành đang trong thời gian cập nhật
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ của ngành giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển vững đất nước

Ngày 24/12/220, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2215/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khoá XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Kế hoạch).

Nội dung Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chính sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện;

- Đẩy mạnh việc xây dựng môi trường, đời sống văn hoá lành mạnh;

- Tăng cường xây dựng văn hoá chính trị và văn hoá kinh tế;

- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá, nghệ thuật;

- Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành công nghiệp văn hoá;

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam và văn hoá Việt Nam ra thế giới;

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành và địa phương:

+ Chỉ đạo các nhà trường xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên. Đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử văn hoá cho học sinh, sinh viên trong xã hội văn minh;

+ Tập trung đầu tư một số cơ sở đào tạo trọng điểm, chất lượng cao có khả năng dẫn dắt các hoạt động văn hoá. Chú trọng công tác xây dựng văn hoá học đường; triển khai sâu rộng và đồng bộ Bộ quy tắc ứng xử trong trường học; quan tâm đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các trường học;

+ Triển khai đồng bộ việc giáo dục văn hoá, tri thức gắn với nâng cao thể lực, tầm vóc cho học sinh, sinh viên. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, giáo dục giá trị truyền thống văn hoá dân tộc vào trường học./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết