Friday, 30/09/2022 - 00:47|
Trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Thành đang trong thời gian cập nhật
 • Võ Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0919637012
  • Email:
   vvlong@laivung.edu.vn
 • Nguyễn Văn Bợ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0772091222
  • Email:
   nvbo.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Trần Lê Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0795812145
  • Email:
   tlynhi.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Dương Văn Thấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0779823496
  • Email:
   dvtham.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Huỳnh Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0827979939
  • Email:
   hkhuong.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Trần Nhựt Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0939220450
  • Email:
   tnquan.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Lê Thị Mỹ Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0912674652
  • Email:
   ltmdiem.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Trần Thị Thúy Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0986155514
  • Email:
   tttoanh.c2tanthanh@laivung.edu.vn